GDPR

Poučení o zpracování osobních údajů pro Zájemce o službu a Klienty ústavu Bethany dům pomoci, z.ú.

Bethany dům pomoci, z.ú. zpracovává osobní údaje vždy v souladu s platnými právními předpisy, tj. v současné době se Zákonem č. 101/2000 Sb. (z. o ochraně osobních údajů) a s účinností od 25.5.2018 také s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen "Nařízení").

Tímto Vás vyrozumíváme o tom, že jste nám poskytl/a Vaše osobní údaje, jejichž součástí jsou i osobní údaje citlivé, resp. osobní údaje zařazené do zvláštních kategorií dle čl. 9 Nařízení.

Ve smyslu ustanovení čl. 13 Nařízení, Vám tímto níže shrnujeme důležité informace o zpracování těchto Vašich osobních údajů.

Poučení o zpracování osobních údajů

Správce osobních údajů

Správcem Vašich osobních údajů je Bethany dům pomoci, z.ú., IČO: 046 751 26, se sídlem Třída Míru 2670, 530 09 Pardubice, vedený v rejstříku ústavů u Městského soudu v Hradci Králové oddíl U vložka 114 (dále jen "BDP"), e-mail: kontakt@bethanydp.cz, webová stránka: www.bethanydp.cz.

Rozsah zpracovávaných osobních údajů

BDP zpracovává osobní údaje poskytnuté mu Zájemcem o službu prostřednictvím kontaktního formuláře na webových stránkách nebo dále jinou cestou. V případě uzavření smlouvy o poskytování sociálních služeb, klient poskytuje osobní údaje BDP v rámci konkrétní spolupráce mezi ním a príslušným pracovníkem Bethany dp. Zpracovávané osobní údaje tak mohou zahrnovat zejména:

  • Osobní údaje běžné: jméno a příjmení a, pokud je dárcem poskytnut, také akademický titul, korespondenční adresa včetně označení kraje bydliště, rok narození, údaj o pohlaví, e-mailová adresa, telefonní číslo, údaj o studiu, případně zaměstnání či jiné výdělečné činnosti, údaj o životní situaci a sociálním zázemí, údaj o finanční situaci včetně přibližné výše měsíčních příjmů a nákladů, a dále v souvislosti s elektronickým přístupem k webové stránce BDP, IP adresa a soubory cookies.
  • Osobní údaje citlivé, resp. zvláštní kategorie osobních údajů (čl. 9 Nařízení): v obecné rovině údaje o zdravotním stavu, a to zejména: údaje o psychickém stavu, údaj o potřebě odborné pomoci v oblasti psychoterapie/psychosociální, údaj o předchozím využívání služeb psychoterapie/psychosociální péče.

Účel zpracování osobních údajů a právní základ pro zpracování

Osobní údaje Zájemců jsou zpracovávány za účelem jejich registrace jako zájemců o služby BDP a následného vyhodnocení, zda by bylo vhodné s nimi navázat další spolupráci spočívající v poskytování sociálních služeb ze strany BDP.

Osobní údaje Klientů jsou zpracovávány za účelem uzavření smlouvy o poskytování sociálních služeb.

V rámci těchto účelů zpracování tak bude ke zpracování osobních údajů docházet zejména:

  • při identifikaci Zájemce a následném posuzování poskytnutých osobních údajů z hlediska jejich indikovanosti do služeb poskytovaných BDP,
  • při konzultacích s terapeuty/sp/pss i mimo tyto konzultace v rámci řádného poskytování sociálních služeb Klientům,
  • pro vnitřní komunikaci BDP (např. předávání informací za účelem řádného poskytování sociálních služeb)

a to na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů a souhlasu se zpracováním citlivých osobních údajů (zvláštní kategorie osobních údajů dle čl. 9 Nařízení), který BDP poskytl Zájemce, případně Klient, a dále

  • v souvislosti s plněním právních povinností BDP, jak jsou, případně budou stanoveny právními předpisy České republiky a/nebo EU, (např. pro účely vykazování poskytovaných služeb donorům a donátorům) nebo
  • pokud to bude nezbytné k ochraně práv, právních nároků a oprávněných zájmů BDP dle příslušných právních předpisů České republiky a/nebo EU.

Zdroje osobních údajů

Zpracovávané osobní údaje jsou získávány od Zájemců, a to zejména v souvislosti s registracívyplněním kontaktního formuláře na webových stránkách BDP a dále v případě další komunikace se Zájemcem, ať už osobní, telefonické, písemné nebo jiné, a z jiných podkladů a dokumentů, které Zájemce BDP poskytne.

Od Klientů jsou zpracovávané osobní údaje získávány zejména v souvislosti s poskytováním sociálních služeb a v to rámci komunikace, ať už osobní, telefonické, písemné nebo jiné, a z jiných podkladů a dokumentů, které Klient BDP poskytne.

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů je vždy dobrovolné a Zájemce nebo Klient mají právo svůj souhlas kdykoliv odvolat, a to zcela nebo i částečně. Souhlas lze odvolat písemným oznámením zaslaným na adresu sídla BDP nebo na jeho e-mailovou adresu, jak jsou uvedeny výše.

Ode dne, kdy je odvolání souhlasu oznámeno BDP, může BDP zpracovávat osobní údaje pouze v rozsahu, jakému svědčí jiný právní důvod zpracování, tj. zejména při plnění svých právních povinností nebo pro účely ochrany práv a právních nároků, jak jsou popsány výše.

Případným odvoláním souhlasu Zájemce či Klienta není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.

Zpřístupnění údajů jiným osobám

Osobní udaje mohou být zpřístupněny subjektům oprávněným dle zvláštních právních předpisů (např. orgánům činným v trestním řízení, apod.) a osobám v pozici zpracovatelů osobních údajů činných pro BDP, se kterými bude BDP při poskytování služeb spolupracovat. Těmito osobami jsou zejména terapeuté/sp/pss nebo další osoby.

Období, pro které subjekt souhlasí se zpracováním a doba uložení osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů Zájemce je BDP udělen na dobu nezbytně nutnou pro posouzení, zda by bylo vhodné se Zájemcem navázat další spolupráci spočívající v poskytování sociálních služeb. Tato doba obvykle nepřesáhne 1 kalendářní rok.

Klient poskytuje souhlas se zpracováním osobních údajů na dobu, po kterou jsou mu poskytovány sociální služby na základě smlouvy nebo ústní dohody. Tato doba je dále uvedena ve smlouvě nebo dohodě mezi Klientem a BDP.

Období, pro které je souhlas udělen, končí také odvoláním souhlasu.

Osobní údaje budou zpracovávány a uloženy po dobu výše uvedenou. Poté, co taková doba uplyne, uchovává BDP osobní údaje příjemce po dobu 10 let.

Proč jsou pro nás Vámi udělené osobní údaje nezbytné

Poskytnutí Vašich osobních údajů je nezbytnou podmínkou z hlediska posouzení možnosti navázat s Vámi jako Zájemcem další spolupráci a případně Vám pak v rámci této spolupráce poskytovat sociální služby. Pokud by BDP souhlas s jejich zpracováním nedostal, nemohli bychom žádným způsobem zjistit, vyhodnotit a případně ověřit, jestli byste byl/a vhodným kandidátem pro poskytování našich služeb.

V případě, kdy by s Vámi byla dále uzavřena smlouva o poskytování sociálních služeb, jsou pro nás Vaše osobní údaje nezbytné z toho důvodu, aby Vám osoby spolupracující s BDP mohly sociální služby po celou dobu trvání spolupráce s Vámi bez problému poskytovat.

Další informace o právech v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Osobám - subjektům údajů, jejichž osobní údaje BDP zpracovává, přiznává zákon o ochraně osobních údajů a nařízení vedle práv již uvedených výše zejména práva dále shrnutá níže.

Právo na přístup k osobním údajům dle § 12 Z. o ochraně osobních údajů: Požádá-li subjekt údajů o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu BDP povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat.

Ochrana práv § 21 Z. o ochraně osobních údajů: Každý subjekt, který zjistí nebo se domnívá, že Správce provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může subjekt požádat Správce nebo zpracovatele o vysvětlení nebo požadovat, aby Správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklá stav (zejména blokováním, provedením opravy, doplněním nebo likvidací osobních údajů).

Dle Nařízení má subjekt údajů zejména tyto práva:

Právo na přístup k osobním údajům: Subjekt údajů má právo získat od BDP potvrzení, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud tomu tak je, má právo získat přístup k těmto osobním údajům.

Právo na opravu a výmaz, popřípadě omezení zpracování: Subjekt údajů má právo (v případech stanovených Nařízením) požádat BDP o opravu nebo doplnění nesprávných, resp. neúplných osobních údajů, požádat o výmaz osobních údajů, pokud odpadl nebo není dán důvod pro jejich zpracování, případně požádat omezení zpravování osobních údajů v souvislosti s řešením okolností zpracování osobních údajů u BDP.

Právo vznést námitku: Subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoliv vznést u BDP námitku proti zpracování jeho osobních údajů zpracovávaných pro účely oprávněných zájmů BDP nebo jiných osob (dle Nařízení), oprávněnými zájmy dle Nařízení můžou být zejména případy ochrany práv a právních nároků BDP.

Právo na přenositelnost údajů: Subjekt údajů má (za podmínek stanovených v Nařízení) právo získat své osobní údaje od BDP a předat je jinému správci osobních údajů.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu: V jakékoliv záležitosti týkající se zpracování osobních údajů má subjekt, pokud se domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů bylo porušeno Nařízení, právo podat stížnost u dozorového úřadu. Tímto je pro subjekty s bydlištěm v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem v Praze, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, e-mail: posta@uoou.cz, tel.: +420 234 665 111.