Výroční zpráva za rok 2017

27.03.2018

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2017

ZÁKLADNÍ ÚDAJE:

Název: Bethany-dům pomoci, z.ú.

Právní forma: zapsaný ústav

Oficiální sídlo: Bohdanečská 9, Trnová, 530 09 Pardubice

IČO: 046 75 126

Datum vzniku: 21. ledna 2016

Datum zápisu do rejstříku ústavů: 26. ledna 2017, spisová značka U 114 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

Bankovní spojení: 273428192/0300

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA V ROCE 2017

Ředitelka: Nikola Joštová

Předseda správní rady: Tomáš Mlýnek

Členové správní rady: Milan Novotný, Martina Pucandlová

O NEZISKOVÉ ORGANIZACI

Nezisková organizace Bethany-dům pomoci byla založena v roce 2016 za účelem pomoci lidem, kteří se dostali do krizové životní situace, hrozí jim vyloučení na okraj společnosti nebo se již nachází na okraji společnosti a hledají cestu, jak se znovu plnohodnotně začlenit do života. Původně byla organizace založena jako spolek. Tato právní forma byla na členské schůzi konané dne 6. 12. 2016 změněna na ústav. Zároveň došlo k rozšíření působnosti organizace a jejímu zaměření se především na pomoc lidem, kteří nejsou v produktivním věku nebo jsou dlouhodobě nemocní.

NAŠE CÍLE

 • Zaměření se na člověka a komplexní uchopení jeho osobnosti.
 • Prevence sociálně náročných a krizových situací, které člověk může sám ovlivnit (zadluženost, vztahy, atd.).
 • Stabilizace psychického stavu člověka a jeho doprovázení náročnou životní situací, ve které se nachází.
 • Vedení člověka k osobní zralosti a samostatnosti.
 • Uchopení, rozvinutí a upevnění kompetencí člověka.
 • Podpora a sdílení se na cestě procesu změn osobnostních, psychických i dovednostních kvalit člověka jako další prostředek změny životní situace s následným přínosem.

PŘEHLED ČINNOSTI BETHANY-DŮM POMOCI ZA ROK 2017

Duben

 • velikonoční dílničky pro děti ve spolupráci s farností Pardubice
 • organizace benefičního koncertu "Krůčky pro Eričku"

Květen a Červen

 • návštěvy domovů pro seniory a LDN v Pardubicích a Přelouči
 • rozdávání výrobků z dílniček, besedy, návštěvy seniorů s mládeží

Říjen - Prosinec

 • přednášky s diskuzí v Domě Techniky Pardubice (kontroverzní témata)

Prosinec

 • spolupráce na farním adventním dni - součástí vánoční dílničky pro děti
 • návštěvy domovů pro seniory a LDN v Pardubicích a Přelouči
 • rozdávání výrobků z dílniček, besedy, návštěvy seniorů s mládeží

Navázání spolupráce a domluvení spolupráce na projektech s humanitární organizací, rytířským řádem Ferdinandus Orden 1561 (Rakousko)

Navázání spolupráce se společností Kiekert s.r.o.

V průběhu celého roku:

 • doprovázení seniorů v těžké životní situaci
 • propagace
 • navázání kontaktů a spolupráce
 • získávání sponzorských darů
 • pořádání doplňkových kurzů - kurzy sebevědomí, šití
 • přednášky

PODĚKOVÁNÍ

Za organizační pomoc a spolupráci děkujeme všem našim partnerům, dobrovolníkům a členům týmu.


PŘÍLOHY:

A Rozvaha ke dni 31. 12. 2017

B Výkaz zisku a ztráty ke dni 31. 12. 2017

C Příloha k účetní závěrce sestavené ke dni 31. 12. 2017
Příloha k účetní závěrce sestavené ke dni 31. 12. 2017

Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb., v aktuálně platném znění, kterým se stanoví obsah účetní závěrky pro neziskové organizace. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky (účetní doklady, účetní knihy a ostatní účetní písemnosti) a z dalších podkladů, které má účetní jednotka k dispozici. Hodnotové údaje jsou vykázány v celých Kč, pokud není uvedeno jinak.

· Obecné informace o účetní jednotce(§ 30, odst. 1, písm. a)

Název: Bethany-dům pomoci, z. ú.

Sídlo: Bohdanečská 9, 530 09 Pardubice

IČO: 046 75 126

Datum vzniku: 26. 1. 2016

Právní forma: ústav (k 1. 1. 2017 byla změněna právní forma ze spolku na ústav)

Statutární orgán:

Ředitel: Nikola Joštová

· Účetní období (§ 30, odst. 1, písm. c)

Účetní období:kalendářní rok 2017

Rozvahový den:31. 12. 2017

· Účetní metody, obecné účetní zásady
(§ 30, odst. 1, písm. d), e)

Účetní metody:

· Dlouhodobý majetek

Organizace eviduje v dlouhodobém majetku hmotný majetek v pořizovací ceně nad 40 tis. Kč a nehmotný majetek v pořizovací ceně nad 60 tis. Kč

· Vlastní jmění a fondy

Bezúplatné pořízení dlouhodobého majetku je účtováno v souladu s účetními předpisy jako navýšení vlastního jmění.

Ve fondech je účtováno o přijatých individuálních darech, které jsou určeny k dalšímu darovaní a dále o darech, které budou použity v následujících účetních obdobích.

· Přijaté dary a dotace

O přijatých darech a dotacích účtuje organizace do provozních výnosů.

 • Transakce v cizí měně

V případě účtování v cizích měnách se pro přepočet používá denní kurz.

Významné události mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky

Byla změněna právní forma spolku na ústav. Tato změna byla provedena k 26. 1. 2017.

· Mimořádné položky nákladů a výnosů
(§ 30, odst. 1, písm. f)

Nejsou evidovány.

· Název účetních jednotek, v nichž má účetní jednotka podíl
(§ 30, odst. 1, písm. j)

Nejsou evidovány.

· Dluhy za sociální, zdravotní pojištění a daňové nedoplatky
(§ 30, odst. 1, písm. k)

Nejsou evidovány.

· Existence cenných papírů a podílů
(§ 30, odst. 1, písm. l)

Nejsou evidovány.

· Dlužné částky, u kterých zbytková doba splatnosti přesahuje 5 let
(§ 30, odst. 1, písm. m)

Nejsou evidovány.

· Dlužné částky nevykázané v rozvaze
(§ 30, odst. 1, písm. n)

Nejsou evidovány.

· Výsledek hospodaření v členění jednotlivých druhů činnosti
(§ 30, odst. 1, písm. o)

Za rok 2017 vykazuje účetní jednotka výsledek hospodaření z hlavní činnosti ve výši - 39 895 Kč a výsledek hospodaření z hospodářské činnosti ve výši - 1 540 Kč. Celkový hospodářský výsledek je ve výši - 41 435 Kč (ztráta).

· Průměrný evidenční počet zaměstnanců
(§ 30, odst. 1, písm. p)

Účetní jednotka neměla v roce 2017 žádné zaměstnance.

· Výše odměn a funkčních požitků členům statutárních orgánů(§ 30, odst. 1, písm. q)

Účetní jednotka ve sledovaném účetním období nevyplácela členům statutárních orgánů žádné odměny ani funkční požitky za výkon funkce ve statutárním orgánu.

· Účast členů statutárních orgánů v osobách ve smluvním vztahu(§ 30, odst. 1, písm. r)

Člen statutárního orgánu ani jeho rodinní příslušníci nemají účast v osobách, se kterými účetní jednotka uzavřela za sledované účetní období obchodní smlouvy či jiné smluvní vztahy.

· Výše záloh a úvěrů poskytnutých členům orgánů(§ 30, odst. 1, písm. s)

Účetní jednotka nevykazuje žádné pohledávky za členy statutárních orgánů ve formě úvěrů či záloh.

· Zjištění základu daně a přehled daňových úlev a jejich užití
(§ 30, odst. 1, písm. t)

Základ daně z příjmu byl v roce 2017 ve výši - 41 435 Kč. Daňová úleva z důvodu uplatněného odpočtu z roku 2016 ve výši 30 210 Kč byla vyčerpána na krytí nákladů hlavní činnosti v průběhu roku 2017.

· Významné položky rozvahy a výkazu zisku a ztráty
(§ 30, odst. 1, písm. u)

· Dlouhodobý majetek

Není evidován.

· Pohledávky a závazky po splatnosti

Nejsou evidovány.

· Majetek neuvedený v rozvaze

Organizace neeviduje žádný majetek neuvedený v rozvaze.

· Osobní náklady

Za rok 2017 jsou evidovány náklady z DPP ve výši 5 380 Kč.

· Přijaté dary, nadační příspěvky a dotace

Organizace neeviduje v roce 2017 žádné přijaté dary, nadační příspěvky ani dotace.

· Poskytnuté dary

Organizace v roce 2017 neposkytla žádné dary.

V Pardubicích dne 27. 03. 2018